Zasady rekrutacji do pierwszej klasy szkoły muzycznej I stopnia w PSM I i II st. im. St. Moniuszki w Zabrzu

 

 • O  przyjęcie do szkoły muzycznej I stopnia może ubiegać się kandydat, który kończy co najmniej 7 lat i nie więcej niż 10 lat (nauka w cyklu 6-letnim) oraz kończy co najmniej 8 lat i nie więcej niż 16 lat (nauka w cyklu 4-letnim).

  Na wniosek rodziców naukę w szkole może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. 

  Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 • Rodzice/Opiekunowie prawni kandydata składają do dnia wyznaczonego przez szkołę wypełniony i podpisany wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej. 

  Dokument do pobrania:

  Word icon Wniosek kandydata do PSM I st.

 • Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia poprzedzającego badanie przydatności 

  Kontakt pod numerem telefonu: 32 271 46 79, 

  Godziny pracy sekretariatu: 9.00 - 15.00

 • Kwalifikacja kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia odbywa się na podstawie badania przydatności polegającego na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie, które przeprowadza się w terminie wyznaczonym przez szkołę.

 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (badanie przydatności), na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  • wielodzietność rodziny kandydata

  • niepełnosprawność kandydata

  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

  • objęcie kandydata pieczą zastępczą

 • Komisja rekrutacyjna podaje wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie pisemnej na szkolnej tablicy ogłoszeń w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności podając do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Lista nie jest równoznaczna z listą kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 • Listę kandydatów przyjętych do szkoły podaje się w formie pisemnej na szkolnej tablicy ogłoszeń w terminie do dnia 7 sierpnia.

 • Osoby przyjęte zobowiązane są do zgłoszenia się do szkoły w dniu 1 września nowego roku szkolnego. Niedopełnienie tego obowiązku oraz nie powiadomienie szkoły w ciągu 10 dni od tej daty o przyczynach nieobecności, będzie traktowane jako rezygnacja kandydata z nauki.

Przepisy dotyczące naboru:
Ustawa z dnia 14  grudnia 2016 roku zm. prawo oświatowe - art.142
Rozporządzenie MKiDN z dnia 9 kwietnia 2019 w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych  (Dz.U. z 2019 r,, poz. 686)

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia!