Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zasady rekrutacji do pierwszej klasy szkoły muzycznej I stopnia w PSM I i II st. im. St. Moniuszki w Zabrzu

 1. O  przyjęcie do szkoły muzycznej I stopnia może ubiegać się kandydat, który kończy co najmniej 7 lat i nie więcej niż 10 lat (nauka w cyklu 6-letnim) oraz kończy co najmniej 8 lat i nie więcej niż 16 lat (nauka w cyklu 4-letnim).
  Na wniosek rodziców naukę w szkole może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. 
  Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Rodzice/Opiekunowie prawni kandydata składają do dnia wyznaczonego przez szkołę wypełniony i podpisany wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej. 
  Dokument do pobrania:
   Wniosek kandydata do PSM I st.
 3. Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia poprzedzającego badanie przydatności 
  Administracja szkoły na czas remontu siedziby została przeniesiona na ulicę Niedziałkowskiego 1 (1 piętro) 
  Kontakt pod numerem telefonu: 32 271 46 79
  Godziny pracy sekretariatu:
  Poniedziałek - Czwartek:  8.00 - 18.00
  Piątek: 8.00 - 16.00
 4. Kwalifikacja kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia odbywa się na podstawie badania przydatności polegającego na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie, które przeprowadza się w terminie wyznaczonym przez szkołę.
 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (badanie przydatności), na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  • wielodzietność rodziny kandydata
  • niepełnosprawność kandydata
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą
 6. Komisja rekrutacyjna podaje wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie pisemnej na szkolnej tablicy ogłoszeń w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności podając do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Lista nie jest równoznaczna z listą kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 7. Listę kandydatów przyjętych do szkoły podaje się w formie pisemnej na szkolnej tablicy ogłoszeń w terminie do dnia 5 sierpnia.
 8. Osoby przyjęte obowiązane są do zgłoszenia się do szkoły w dniu 2 września nowego roku szkolnego. Niedopełnienie tego obowiązku oraz nie powiadomienie szkoły w ciągu 10 dni od tej daty o przyczynach nieobecności, będzie traktowane jako rezygnacja kandydata z nauki.

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia!