Zasady rekrutacji do pierwszej klasy szkoły muzycznej II stopnia w PSM I i II st. im. St. Moniuszki w Zabrzu

 1. O  przyjęcie do szkoły muzycznej II stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata.
 2. Rodzice/Opiekunowie prawni kandydata lub pełnoletni kandydat składają do dnia wyznaczonego przez szkołę wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do szkoły.
  Dokumenty do pobrania:
  Word icon Wniosek kandydata do PSM II st. (kandydat niepełnoletni)

  Word icon Wniosek kandydata do PSM II st. (kandydat pełnoletni)
 3. Wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej specjalności wydane przez lekarza specjalistę:
  • audiologa i foniatrę w specjalności wokalnej,
  • pulmonologa w specjalności instrumentalnej w specjalizacjach instrumentów dętych,
  • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w pozostałych specjalnościach.
 4. Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia poprzedzającego badanie przydatności 

  Administracja szkoły na czas remontu siedziby została przeniesiona na ulicę Niedziałkowskiego 1 (1 piętro) 
  Kontakt pod numerem telefonu:
  32 271 46 79
  Godziny pracy sekretariatu:
  Poniedziałek - Czwartek:  8.00 - 18.00
  Piątek: 8.00 - 16.00

 5. Egzamin wstępny kandydatów do szkoły muzycznej II stopnia obejmuje:
  • egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata dwóch utworów muzycznych o zróżnicowanym charakterze,
  • egzamin ogólnomuzyczny ze szczególnym uwzględnieniem badania predyspozycji słuchowych. 
 6. Komisja rekrutacyjna podaje wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie pisemnej na szkolnej tablicy ogłoszeń w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu wstępnego, podając do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Lista nie jest równoznaczna z listą kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (egzamin wstępny), na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  • (Kandydat niepełnoletni)
   • wielodzietność rodziny kandydata
   • niepełnosprawność kandydata
   • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
   • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
   • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
   • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
  • (Kandydat pełnoletni)
   • wielodzietność rodziny kandydata
   • niepełnosprawność kandydata
   • niepełnosprawność dziecka kandydata
   • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
   • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
 8. Listę kandydatów przyjętych do szkoły podaje się w formie pisemnej na szkolnej tablicy ogłoszeń w terminie do dnia 5 sierpnia.
  Osoby przyjęte obowiązane są do zgłoszenia się do szkoły w dniu 2 września nowego roku szkolnego. Niedopełnienie tego obowiązku oraz nie powiadomienie szkoły w ciągu 10 dni od tej daty o przyczynach nieobecności, będzie traktowane jako rezygnacja kandydata z nauki.

 

Przepisy dotyczące naboru:
Ustawa z dnia 14  grudnia 2016 roku zm. prawo oświatowe - art.142
Rozporządzenie MKiDN z dnia 15 maja 2014 w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych

 

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia!